За първи път в
ЕДНА система
Адаптивна Компенсация на Реактивната Мощност
Управляем Филтър на Хармониците
Баланс на Всяка Фаза в Реално Време
- Аварии
- Съкратен живот на оборудването
- Пропуснати ползи
Лошото качество на електричеството и електроенергията създават редица предпоставки за проблеми и аварии в електрическите инсталации, като неминуемо водят до повишени разходи в дългосрочен план
ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЪБРАНИ В ЕДНО

Адаптивната Енергоспестяваща Система

КОМПЛЕКСНО РЕШЕНИЕ

за проблемите с качеството
на електроенергията
в промишлени системи
Компенсация на Реактивна Енергия
Без значение дали Реактивната Мощност произхожда от локалната или външната мрежа, както и дали е причинена от доставчика на енергия или крайния потребител, тя има силно негативно влияние върху капацитета и ефективността на електрическите системи, като води след себе си загуби и повишени разходи.
Научи повече
Балансиране на Фазите
Фазовият дисбаланс в трифазна система е състояние, при което едно или повече от напреженията между линиите в трифазната система са несъответстващи. Трифазните енергийни системи и оборудване са предназначени да работят с балансирани фази, като напреженията между фазите обикновено варират с по няколко волта, но разлика, която надвишава 1%, може да се окаже пагубна за двигатели и оборудване.
Научи повече
Филтриране на Висши Хармоници
Хармоничното Замърсяване:
Тихият Убиец в електрическите мрежи

Хармоничното Замърсяване присъства във всяка една електрическа инсталация, като колкото по-голямо е то, толкова по-големи са и рисковете за инсталацията и оборудването. В инсталации с включени голям брой нелинейни товари, риска от високо хармонично замърсяване е изключително голям. Хармониците са и причинител на допълнителна реактивна енергия.
Научи повече
Ограничение на Пусковия Ток
За повечето електрически устройства пусковите токове са значително по-високи от номиналните. Въпреки че този процес е краткотраен, той може да увеличи разходите за електроенергия за бизнеса. В зависимост от използваната тарифа, енергийните компании могат да начисляват месечна такса въз основа на максималната консумация на енергия, а не на номиналната. Превишението може да бъде до 30% от месечните разходи за електричество.
Краткосрочна компенсация на спадове на напрежението
В системите за захранване напрежението може да спадне спрямо номиналната стойност. Това води до факта, че електрическите двигатели и други устройства консумират ток, надвишаващ номиналната стойност, което може да доведе до тяхната повреда и намаляване на ефективността.
Изглаждане на Преходни Процеси
Преходните процеси, които водят до краткосрочни излишъци (обикновено няколко милисекунди) на токове и напрежения спрямо номиналните стойности, могат да се дължат на външни и/ или вътрешни причини. Такива причини могат да бъдат удари от мълния, превключване на захранващи подстанции, превключване при товари. Измененията на напрежението в резултат на преходни процеси могат да достигнат от няколко волта до десетки киловолта, докато настоящите пренапрежения могат да достигнат десетки килоампера.
Адаптивната Енергоспестяваща Система

ЕДНА СИСТЕМА
КОМПЛЕКСНО РЕШЕНИЕ
Икономия на Активна Енергия до 20%
Патентована Технология
100% Компенсация на Реактивната Енергия
Балансиране на фазите и моментални адаптивни настройки на параметрите на всяка една от тях
Потискане на Висшите Хармоници
Компенсация на смущенията от честотни преобразуватели и пускови токове
Стъпки на управлението от
2 kVar
Защита от Мълнии и Пренапрежение
Ограничение на Максималния Пусков Ток
РЕЗУЛТАТИТЕ
Икономия на Електроенергия
до 20%
Намалени разходи за поддръжка и по-дълъг живот на оборудването
Съотвествие на Световните политики за Енергийна Ефективност
Искате ли да знаете дали системата е подходяща за вас?

Интересува ли ви каква част от сметката ви за електроенергия може да бъде спестена?
Предварително Обследване
Свържете се с нас и ние ще анализираме спецификата на вашата система.
Всеобхватен Анализ
Първичният анализ се извършва на база документи, а на следващ етап се извършват и измервания на място със специализирана апаратура.
Професионална Оценка
След приключване на анализа ние ще ви предоставим нашата оценка за възможните нива на икономии на електроенергия които могат да бъдат постигнати при вас!
Попълнете контактните данни и ние ще се свържем с вас за консултация и анализ за възможните икономии и допълнителни ползи
Пълна Компенсацията на Реактивната Мощност
Балансирането на Фазите в Реално Време
Потискането на Хармониците

ВНЕДРЕНИ
В ЕДНО
ОРИГИНАЛНО ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ
АЕС СЛАВА съдържа измервател на мрежови параметри, контролер, превключващ и управляващ блок, комутируеми косинусни фазни и междуфазни кондензатори, итеративни трансформатори, управляем хармоничен филтър, които са част от модулите за компенсиране на реактивната мощност, филтрирането на висшите хармоници и компенсацията на дисбаланса на напрежение.

След включване на АЕС СЛАВА, съгласно програмата на контролера, се анализира реактивната мощност във всяка фаза. Ако се установи наличие на такава, се подават сигнали за включване на косинусните кондензатори, докато реактивната мощност бъде напълно компенсирана. В същото време се анализира хармоничният състав на мрежата и се генерират команди за комутация за управляемия хармоничен филтър.

Важно е да отбележим, че за разлика от другите предлагани на пазара филтриращи устройства, контролираните хармонични филтри на АЕС СЛАВА автоматично адаптират своите настройки към промените в хармоничния състав на мрежовото напрежение (например, поради включването на новопридобито мощно оборудване с нелинеен вентилен преобразувател с променлив ъгъл на изключване), като това потискане на хармониците може да надвиши 80%.

След завършването на филтрацията на хармониците, контролерът генерира команди за управление на банките на косинусните кондензатори поотделно във всяка от фазите (за разлика от груповото управление в кондензаторните блокове). В същото време, за да се изключи възможността за последващ резонанс (във веригата - косинусни кондензатори - индуктивни елементи на мрежата) и за да се избегне претоварването на косинусните кондензатори, контролерът оценява сигнала, идващ от анализатора на хармоничния състав на сигнала, и ако е необходимо, генерира команда за свързване на тримерни косинусни кондензатори, за да се изчисти от честотите паразитния резонанс.

Банките на косинусните кондензатори са свързани за всяка от фазите в АЕС СЛАВА чрез итеративен трансформатор, който осигурява допълнителната им защита срещу претоварване, както по напрежение, така и по ток.

За да се защитят косинусните кондензатори, свързването им се осъществява в момента на остатъчно напрежение в кондензатора, определено от предишното му състояние и текущото мрежово напрежение.

Осигуряването на многостранна защита на косинусните кондензатори в устройството AЕС СЛАВА позволи да се намалят общите им размери и да се увеличи броят на възможните стъпки на превключване, което позволи значително да се увеличи точността на компенсацията на реактивната мощност в сравнение със съвременните управляеми кондензаторни блокове.

Елиминирането на фазовия дисбаланс в АЕС СЛАВА се осигурява от блок "междуфазни" кондензатори. Блокът на "междуфазните" кондензатори работи по такъв начин, че когато фазните (линейни) напрежения на мрежата са дисбалансирани, нулевата точка на кондензаторната банка се измества, което от своя страна води до промяна в положението на векторите на кондензаторните токове и техните стойности. В резултат на това векторът на тока на кондензаторната банка, свързан към "претоварената" фаза, намалява, а ъгълът между нея и вектора на тока на натоварване на съответната фаза се увеличава, което води до намаляване на съответния ток на мрежата.

Векторът на тока на кондензаторната банка, свързан към "недостатъчно натоварената" фаза, се увеличава, а ъгълът между него и вектора на тока на натоварване намалява, което води до увеличаване на мрежовия ток на тази фаза.

По този начин стойностите на токовете във фазите на мрежата се подравняват, като в резултат на това се изравняват фазните и линейните напрежения на мрежата.

Трябва да се отбележи, че за разлика от решението с включване на балансиращ трансформатор (или стабилизатори на напрежението), при АЕС СЛАВА включването и балансирането се извършва паралелно, без прекъсване на мрежата, което значително увеличава надеждността на захранването на предприятието.

Освен всичко това, АЕС СЛАВА осигурява допълнителни функции - защита срещу краткосрочни пикове и спадове на напрежение, намаляване на пусковите токове, както и намаляване на преходните процеси в случай на мълния или мощни комутации в електрическите мрежи.

Както показват тестовете на АЕС СЛАВА, тяхното използване в системите на промишлени предприятията води до икономия от над 15% от активната електроенергия.
Искате ли да разберете до каква икономия това може да доведе при Вас?
Попълнете контактните данни и ние ще се свържем с вас за консултация и анализ за възможните икономии и допълнителни ползи
Сервираме "бисквитки", който да могат да ни помогнат да сме Ви още по-полезни.
OK