За първи път в
ЕДНА система
Адаптивна Компенсация на Реактивната Мощност
Управляем Филтър на Хармониците
Баланс на Всяка Фаза в Реално Време
Филтриране на
Висшите Хармоници
Решаването на проблема с увеличаването на производителността на труда в съвременните промишлени предприятия, както и интензификацията и усложняването на технологичните процеси доведе до факта, че нарастващ дял в цялостния обем на общите товари, наред с асинхронните двигатели, заемат източници на рязко променливи и нелинейни товари, мощни вентилни преобразуватели, електрически пещи, заваръчни комплекси и други устройства, които с цялата си икономичност и технологична ефективност имат отрицателен ефект върху хармоничния състав на напрежението в мрежата. Пример за действителната форма на мрежовото напрежение, отчитайки влиянието на висшите хармоници, е показан на фигурата по-долу.
Проблеми с мрежата, породени от хармониците:
- намаляване на въртящия момент на вала на асинхронните двигатели;

- увеличени загуби поради прегряване на двигателите и възможни повреди на изолационни материали;

- допълнителни вибрации в двигателите с променлив ток, намаляващи техния експлоатационен живот;

- увеличаване на загубите в намотките и магнитната сърцевина на трансформаторите, водещи до повреди на последните;

- намаляване на експлоатационния живот на електрическото оборудване поради засилване на термичното и електрическото стареене на изолацията;

- появата на постоянен компонент на ток или напрежение, който може да причини насищане на магнитната верига и доведе до увеличаване на магнетизиращия ток;

- неизправност на компенсаторите на реактивна мощност, прегряване на косинусните кондензатори и увеличаване на тока през тях, което намалява експлоатационния им живот;

Един от най-обещаващите начини за намаляване на токовете и напреженията на висшите хармоници в индустриалните мрежи е използването на силови филтри за висши хармоници, които представляват последователно свързване на индуктивни и капацитивни съпротивления, настроени да резонират към филтрирания хармоник. Широко се използват комплекти от фиксирани филтри за 5, 7, 11 и 13- тия хармоници, които допълват кондензаторните банки, използвани за компенсация на реактивната мощност.

В този случай най-обещаващото е използването на филтриращи компенсаторни устройства, които са пасивни LC филтри, настроени на честотите на съответните хармоници. Параметрите на филтъра са избрани по такъв начин, че връзките да са настроени в резонанс към честотите на филтрираните хармоници, а капацитетът им да позволява да се генерира необходимата реактивна мощност на индустриалната честота. Предимствата са:

- способността да се компенсират избрани хармоници (идентифицирани в резултатите от проучване на мрежата на даденото предприятие);

- възможността (ограничена) за компенсация на реактивната мощност, включително динамична (за автоматични устройства);

Тези устройства обаче имат редица недостатъци:

- невъзможност за адаптиране на филтрите към вариращия във времето честотен спектър на хармониците в мрежата на предприятията, поради фиксираната честота на настройка;

- ниско качество на компенсацията на реактивната мощност (включително поради малкия брой стъпки за контрол), поради факта, че основната задача на тези устройства е да компенсират хармониците;

- висока чувствителност към точността на настройка. При неточно настройване на връзките ефективност на тези устройства рязко намалява, като дори може да има повишаване на нивото на хармониците в мрежата;

- големи размери и висока цена. Например устройство, настроено на 5-и хармоник при номинален основен ток 240 A, има тегло 3240 kg и размери 1450x1545x2980;

- липса на функция за премахване на фазовия дисбаланс;
Адаптивната Енергоспестяваща Система

ЕДНА СИСТЕМА
КОМПЛЕКСНО РЕШЕНИЕ
Икономия на Активна Енергия до 20%
Патентована Технология
100% Компенсация на Реактивната Енергия
Балансиране на фазите и моментални адаптивни настройки на параметрите на всяка една от тях
Потискане на Висшите Хармоници
Компенсация на смущенията от честотни преобразуватели и пускови токове
Стъпки на управлението от
2 kVar
Защита от Мълнии и Пренапрежение
Ограничение на Максималния Пусков Ток
Искате ли да знаете дали системата е
подходяща за вас?

Интересува ли ви каква част от сметката ви за електроенергия може да бъде спестена?
Предварително Обследване
Свържете се с нас и ние ще анализираме спецификата на вашата система.
Всеобхватен Анализ
Първичният анализ се извършва на база документи, а на следващ етап се извършват и измервания на място със специализирана апаратура.
Професионална Оценка
След приключване на анализа ние ще ви предоставим нашата оценка за възможните нива на икономии на електроенергия които могат да бъдат постигнати при вас!
Попълнете Вашите данни и ние ще се свържем с Вас
Сервираме "бисквитки", който да могат да ни помогнат да сме Ви още по-полезни.
OK