За първи път в
ЕДНА система
Адаптивна Компенсация на Реактивната Мощност
Управляем Филтър на Хармониците
Баланс на Всяка Фаза в Реално Време
Пълна Компенсация
на
Реактивната Енергия
Всички потребители на електроенергия в дадено предприятие, както и средствата за преобразуване на електроенергия (асинхронни двигатели, трансформатори, различни видове преобразуватели), чийто режим е придружен от постоянното появяване на електромагнитни полета, натоварват мрежата както с активни, така и с реактивни компоненти формиращи пълното потребление на енергия. Този реактивен компонент на мощността (наричан по-долу реактивна мощност) е необходим за работата на оборудването, съдържащо значителни индуктивности, като в същото време представлява допълнително натоварване на мрежата.

Всеки генератор или трансформатор може да доставя дълго време без опасност от авария само съвсем точно определена мощност S, равна на произведението от номиналния му ток I и номиналното напрежение U. Резултатът на ефективната стойност на тока и напрежението се нарича обща мощност.

S = UI

Пълната мощност е най-високата активна мощност при даден ток и напрежение. Тя характеризира най-голямата мощност, която може да бъде получена от източник на променлив ток, при условие че няма фазово изместване между тока, преминаващ през него, и напрежението.

Връзката между активната мощност P, реактивната мощност Q и общата мощност S може да се определи от "триъгълника на мощността"

Връзката между активната, реактивната и пълната мощност се определя от фазовия ъгъл между тока и напрежението в мрежата, по-точно от стойността на косинуса на този ъгъл - cosφ (фактор на мощността).

От триъгълника на мощността следва, че за дадена обща мощност S, колкото по-голяма е реактивната мощност Q която преминава през алтернатора или трансформатора, толкова по-малко е активната мощност P, която може да достигне до приемника.

И така, при cosφ = 0,95 реактивната мощност е 33% от консумираната активна мощност, при cosφ = 0,7 стойността на реактивната мощност е практически равна на стойността на активната мощност, а при cosφ = 0,5 надвишава 1,7 пъти, значително увеличавайки активните загуби в мрежата.

По този начин реактивната мощност не позволява пълно използване на цялата проектна мощност на източници на променлив ток за генериране на полезна електрическа енергия. Същото се отнася и за електрическите мрежи. Токът, който може безопасно да се премине през дадена електрическа мрежа, се определя главно от напречното сечение на нейните проводници. Следователно, ако част от тока, преминаващ през мрежата, отива за създаване на реактивна мощност, това автоматично води до намаляване на активният ток който обезпечава създаването на активна мощност, която да може да бъде пренесена през тази мрежа.

Безполезната циркулация на реактивния компонент на електрическата енергия между източника на променлив ток и приемника, поради наличието на реактивно съпротивление в него, води до загуба на определено количество енергия, която се губи в проводниците на цялата електрическа верига. Повишеното натоварване на мрежата с реактивен ток също води до намаляване на напрежението в мрежата, а резките колебания в реактивната мощност - до колебания на напрежението в мрежата. В същото време, с намаляване на cosφ, за трансформаторите пропускателната способност на активната мощност намалява поради увеличаване на реактивното натоварване, а за консуматорите на ел. енергия на предприятието производителността намалява, като дори може да бъде нарушена тяхната функционалсност.

За компенсиране на реактивна мощност се използват специални компенсиращи устройства, които са източници на реактивна енергия, предимно от капацитивен характер. Принципът на компенсация е илюстриран на фиг. 2.
Реактивната мощност, поради индуктивния или капацитивен характер на товара, се компенсира в непосредствена близост до товара Q (виж фиг. 2), което изключва отрицателното му въздействие върху електрозахранването на предприятието.

За компенсиране на реактивна мощност в предприятие с индуктивен характер на натоварването на консуматорите на енергия се използват: синхронни компенсатори, електродвигатели и кондензаторни блокове.

Според резултатите от проучвания, проведени в различни източници, беше установено, че големи капацитетни единици и най-лошите технически и икономически показатели в диапазона на малки (до 10 MVA) компенсационни капацитети в сравнение с кондензаторните блокове практически изключват използването на синхронни компенсатори в мрежите на преобладаващия брой предприятия и използването на синхронни двигатели не е икономически ефективно за мрежи с ниско напрежение (до 1000 V), както и за мрежи с високо напрежение с консумация на енергия под 1500 kW.

Ето защо в момента кондензаторните модули се използват широко за компенсиране на реактивна мощност в предприятията, като предимствата са:

- ниски специфични загуби на активна мощност (собствените загуби на съвременните нисковолтови косинусови кондензатори не надвишават 0,5 W на 1000 VAR, докато в синхронните компенсатори тази стойност достига 10% от номиналната мощност на компенсатора, а в синхронните двигатели, работещи в режим на превъзбуждане - до 7%);

- лесен монтаж и експлоатация (не се изисква основа);

- относително ниска капиталова инвестиция;

- възможност за избор на необходимата мощност за компенсация;

- възможност за инсталиране и свързване във всяка точка на електропреносната мрежа;

- липса на въртящи се части и в резултат на това - шум по време на работа;

- ниски оперативни разходи;

В този случай се използват както прости банки от косинусни кондензатори, така и регулируеми кондензаторни банки, при които чрез наблюдение на стойността на фактора на мощността се извършва неговата корекция чрез свързване или изключване на необходимия брой кондензаторни банки.

Въпреки това, в съществуващите устройства при използване на кондензаторни блокове (включително контролирани) възникват редица проблеми, които значително намаляват техните експлоатационни свойства и надеждност:

- малък брой превключващи стъпки и, като следствие, ниска точност на компенсация;

- възможността за "свръхкомпенсация" с намаляване на реактивната мощност в индуктивна мрежа (т.е. генериране на реактивна мощност с капацитивен характер);

- в регулируемите кондензаторни блокове банките на трифазните косинусни кондензатори се управляват от сензори, инсталирани в една от фазите, което значително намалява точността на компенсация за другите фази;

- възможността за повреда на косинусните кондензатори поради наличието на високо ниво на хармоници в мрежата с нелинейно натоварване на консуматори (импулсни стабилизатори и преобразуватели на мощност и др.), при които се появяват хармоници с по-висок ток, съизмерими по големина с основния хармоник;

- възможността за повреда на косинусните кондензатори поради образуването, заедно с индуктивността на товара, на последователни осцилаторни вериги, близки по резонансна честота до честотата на един от висшите хармоници. Това води до значително увеличаване на тока на кондензаторите и значително намалява техния експлоатационен живот. Пренапрежението, произтичащо от резонанс върху елементите на кондензаторния блок и натоварването, може да доведе до повреда на тяхната изолация.

Освен това съществуващите кондензаторни блокове практически не решават проблема с намаляването на фазовия дисбаланс. Функцията за потискане на хармониците, когато се използват кондензаторни модули, може да бъде осигурена само с отделно закупен хармоничен филтър, настроен за висши хармоници (обикновено 3-ти, 5-ти, 7-ми, 11-ти, 13-ти).
Адаптивната Енергоспестяваща Система

ЕДНА СИСТЕМА
КОМПЛЕКСНО РЕШЕНИЕ
Икономия на Активна Енергия до 20%
Патентована Технология
100% Компенсация на Реактивната Енергия
Балансиране на фазите и моментални адаптивни настройки на параметрите на всяка една от тях
Потискане на Висшите Хармоници
Компенсация на смущенията от честотни преобразуватели и пускови токове
Стъпки на управлението от
2 kVar
Защита от Мълнии и Пренапрежение
Ограничение на Максималния Пусков Ток
Искате ли да знаете дали системата е
подходяща за вас?

Интересува ли ви каква част от сметката ви за електроенергия може да бъде спестена?
Предварително Обследване
Свържете се с нас и ние ще анализираме спецификата на вашата система.
Всеобхватен Анализ
Първичният анализ се извършва на база документи, а на следващ етап се извършват и измервания на място със специализирана апаратура.
Професионална Оценка
След приключване на анализа ние ще ви предоставим нашата оценка за възможните нива на икономии на електроенергия които могат да бъдат постигнати при вас!
Попълнете Вашите данни и ние ще се свържем с Вас
Сервираме "бисквитки", който да могат да ни помогнат да сме Ви още по-полезни.
OK